Bethel Baptist Church 

4011 N. Kansas Ave.

Topeka, Kansas 66617