Bethel Baptist Church

4011 N Kansas Ave.

Topeka, KS 66617

Bethel Baptist Church 

4011 N. Kansas Ave.

Topeka, Kansas 66617