Bethel Baptist Church 

4011 N. Kansas Ave.

Topeka, Kansas 66617

 

Contact Us

4011 N. Kansas Ave

Topeka, Kansas 66617

Get In Touch

785.286.0467